Gegevensbescherming

1. Definities

De gegevensbeschermingsverklaring van eology GmbH is gebaseerd op de termen die worden gebruikt door de Europese richtlijn en ordonnateur bij het uitvaardigen van de basisverordening gegevensbescherming (DS-GVO). Om een beter begrip van deze gegevensbeschermingsverklaring te krijgen, willen we de gebruikte termen uitleggen aan het publiek, geïnteresseerde partijen en onze klanten.

In deze gegevensbeschermingsverklaring gebruiken we onder meer de volgende termen:
a) Persoonlijke gegevens
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna “betrokkene”). Een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, in het bijzonder door te verwijzen naar een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificator of naar een of meer factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

b) Getroffen persoon
Betrokken persoon is een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon wiens persoonsgegevens worden verwerkt door de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking.

c) Verwerken
Verwerking is elk proces dat wordt uitgevoerd met of zonder de hulp van geautomatiseerde processen of een dergelijke reeks processen in verband met persoonsgegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, bestellen, opslaan, aanpassen of wijzigen, lezen, opvragen, gebruiken, openbaar maken via transmissie, distributie of enige andere vorm van beschikbaarstelling, vergelijking of koppeling, beperking, verwijdering of vernietiging.

d) Beperking van de verwerking
Beperking van de verwerking is het markeren van opgeslagen persoonlijke gegevens met als doel hun toekomstige verwerking te beperken.

e) Profilering
Profilering is elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonlijke gegevens die bestaat uit het gebruik van deze persoonlijke gegevens om bepaalde persoonlijke aspecten van een natuurlijke persoon te evalueren, in het bijzonder aspecten met betrekking tot werkprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijk Om de voorkeuren, interesses te analyseren of te voorspellen , betrouwbaarheid, gedrag, verblijfplaats of verhuizing van deze natuurlijke persoon.

f) Pseudonimisering
Pseudonimisering is de verwerking van persoonsgegevens op een manier waarop de persoonsgegevens niet langer aan een specifieke betrokkene kunnen worden toegewezen zonder het gebruik van aanvullende informatie, op voorwaarde dat deze aanvullende informatie afzonderlijk wordt opgeslagen en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen die ervoor zorgen dat dat de persoonsgegevens niet kunnen worden toegewezen aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

g) Verantwoordelijke persoon of persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking
De verantwoordelijke persoon of de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking is de natuurlijke of rechtspersoon, autoriteit, instelling of ander orgaan die alleen of samen met anderen beslist over de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens. Als de doeleinden en middelen van deze verwerking zijn gespecificeerd in het recht van de Unie of het recht van de lidstaten, kan worden voorzien in de verantwoordelijke persoon of in de specifieke criteria voor zijn benoeming in overeenstemming met het recht van de Unie of het recht van de lidstaten.

h) Verwerker
Verwerker is een natuurlijke of rechtspersoon, autoriteit, instelling of ander orgaan die namens de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.

i) Ontvanger
Recipient is a natural or legal person, authority, institution or other body to which personal data is disclosed, regardless of whether it is a third party or not. However, authorities that may receive personal data as part of a specific investigation under Union law or the law of the member states are not considered recipients.

j) Derde
Een derde is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of instantie anders dan de betrokkene, de verantwoordelijke persoon, de verwerker en de personen die bevoegd zijn om de persoonsgegevens te verwerken onder de directe verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke of de verwerker. .

k) Toestemming
Toestemming is een intentieverklaring die vrijwillig door de betrokkene op een geïnformeerde manier en ondubbelzinnig in de vorm van een verklaring of andere ondubbelzinnige bevestigende handeling wordt gegeven, waarmee de betrokkene aangeeft toestemming te geven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens.

2. Naam en contactgegevens van de verantwoordelijke voor de verwerking en de functionaris voor gegevensbescherming

Deze gegevensbeschermingsverklaring is van toepassing op de gegevensverwerking door:
eology GmbH, Spitalstraße 23, 97332 Volkach – Duitsland, Telefoon: +49 9381 5829000, Fax: +49 9381 5829019, E-mail: 

De externe functionaris voor gegevensbescherming van eology GmbH is te bereiken onder de volgende contactgegevens:
EIKONA Systems GmbH, Am Alten Bahnhof 8, 97332 Volkach – Duitsland, Telefoon: +49 9381 717780, E-mail: 

3. Verzameling en opslag van persoonlijke gegevens, evenals het type en het doel van hun gebruik

a) Bij het bezoeken van de website
Wanneer u onze website www.eology.de bezoekt, stuurt de browser die op uw apparaat wordt gebruikt automatisch informatie naar de server op onze website. Deze informatie wordt tijdelijk opgeslagen in een zogenaamd logbestand..

De volgende informatie wordt zonder enige actie van uw kant vastgelegd en opgeslagen totdat deze automatisch wordt verwijderd:
• IP-adres van de aanvragende computer,
• datum en tijd van toegang,
• Naam en URL van het opgeroepen bestand,
• Website van waaruit toegang wordt verkregen (verwijzende URL),
• Gebruikte browser en, indien van toepassing, het besturingssysteem van uw computer en de naam van uw toegangsprovider.

De genoemde gegevens worden door ons verwerkt voor de volgende doeleinden:
• zorgen voor een vlotte verbinding met de website,
• zorgen voor een comfortabel gebruik van onze website,
• Evaluatie van systeembeveiliging en stabiliteit, evenals
• voor verdere administratieve doeleinden.

De wettelijke basis voor de gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, zin 1, lit. f AVG. Ons gerechtvaardigd belang vloeit voort uit de hierboven genoemde doeleinden voor het verzamelen van gegevens. Wij gebruiken de verzamelde gegevens in geen geval om conclusies over u persoonlijk te trekken.
Daarnaast gebruiken we cookies en analyseservices wanneer u onze website bezoekt. Meer gedetailleerde uitleg vindt u in de secties 4 en 5 van deze gegevensbeschermingsverklaring.

b) Bij gebruik van ons contactformulier
If you have any questions, we offer you the opportunity to contact us using a form provided on the website. It is necessary to provide a valid email address so that we know who sent the request and to be able to answer it. The first name, last name and telephone number must also be given in order to ensure personal contact for the inquiry processing. Further information can be provided voluntarily.

De gegevensverwerking om contact met ons op te nemen vindt plaats in overeenstemming met artikel 6, lid. 1 p. 1 lit. a en lit. b AVG op basis van uw vrijwillig gegeven toestemming.

De persoonlijke gegevens die door ons worden verzameld voor het gebruik van het contactformulier, worden verwijderd nadat uw verzoek is afgehandeld, als aan het doel van het verzoek is voldaan en geen verdere reden voor opslag is vervangen.

4. Overdracht van gegevens

Een overdracht van uw persoonlijke gegevens aan derden voor andere doeleinden dan hieronder vermeld vindt niet plaats. Wij geven uw persoonsgegevens alleen door aan derden als:
• u heeft uw uitdrukkelijke toestemming gegeven in overeenstemming met artikel 6, lid 1, punt 1, lit.
• de doorgifte volgens artikel 6, lid 1, zin 1, lit. f AVG is noodzakelijk om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen en er is geen reden om aan te nemen dat u een hoger belang heeft bij het niet vrijgeven van uw gegevens
• in het geval dat er een wettelijke verplichting bestaat voor de openbaarmaking in overeenstemming met artikel 6, lid 1, clausule 1, lit.
• dit is wettelijk toegestaan ​​en vereist volgens artikel 6, lid 1, zin 1, letter b, AVG voor de verwerking van contractuele relaties met u.

5. Cookies

We gebruiken cookies op onze website. Dit zijn kleine bestanden die uw browser automatisch aanmaakt en die bij uw bezoek aan onze website op uw apparaat (laptop, tablet, smartphone etc.) worden opgeslagen. Cookies veroorzaken geen schade aan uw apparaat en bevatten geen virussen, Trojaanse paarden of andere malware.

Er wordt informatie opgeslagen in de cookie die resulteert in verband met het specifieke apparaat dat wordt gebruikt. Dit betekent echter niet dat wij direct uw identiteit kennen.

Het gebruik van cookies dient enerzijds om het gebruik van ons aanbod voor u aangenamer te maken. We gebruiken zogenaamde sessiecookies om te herkennen dat u al individuele pagina’s van onze website heeft bezocht. Deze worden automatisch verwijderd na het verlaten van onze site.

Daarnaast gebruiken we ook tijdelijke cookies om het gebruiksgemak te optimaliseren, die gedurende een bepaalde tijd op uw eindapparaat worden opgeslagen. Als u onze site opnieuw bezoekt om onze diensten te gebruiken, zal deze automatisch herkennen dat u ons al bezocht heeft en welke gegevens en instellingen u heeft gemaakt, zodat u deze niet opnieuw hoeft in te voeren.

Anderzijds gebruiken we cookies om het gebruik van onze website statistisch vast te leggen en voor u te evalueren om ons aanbod te optimaliseren (zie sectie 5). Deze cookies stellen ons in staat om bij een volgend bezoek aan onze site automatisch te herkennen dat je ons al eens hebt bezocht. Deze cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde tijd.

De gegevens die door cookies worden verwerkt, zijn vereist voor de doeleinden die worden genoemd om onze legitieme belangen en die van derden te beschermen in overeenstemming met art. 6 par. 1 s. 1 lit. f AVG.

De meeste browsers accepteren cookies automatisch. U kunt uw browser echter zo configureren dat er geen cookies op uw computer worden opgeslagen of dat er altijd een bericht verschijnt voordat er een nieuwe cookie wordt aangemaakt. Als u cookies echter volledig uitschakelt, is het mogelijk dat u niet alle functies van onze website kunt gebruiken.

6. Analyse-instrumenten

De onderstaande trackingmaatregelen die door ons worden gebruikt, worden uitgevoerd op basis van art. 6 Par. 1 S. 1 lit. AVG. Met de gebruikte trackingmaatregelen willen we zorgen voor een op behoeften gebaseerd ontwerp en continue optimalisatie van onze website. Aan de andere kant gebruiken we trackingmaatregelen om het gebruik van onze website statistisch vast te leggen en voor u te evalueren om ons aanbod te optimaliseren. Deze belangen dienen als gerechtvaardigd te worden beschouwd in de zin van voornoemde regeling.

De respectieve gegevensverwerkingsdoeleinden en gegevenscategorieën zijn te vinden in de bijbehorende trackingtools.

a) Google Analytics

We gebruiken Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (https://about.google/intl/nl/) (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; hierna “Google”). In deze context worden gepseudonimiseerde gebruiksprofielen aangemaakt en worden cookies (zie paragraaf 4) gebruikt. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website, zoals
• browsertype / -versie,
• het gebruikte besturingssysteem,
• Verwijzende URL (de eerder bezochte pagina),
• Hostnaam van de toegangscomputer (IP-adres),
• tijdstip van het serververzoek,
worden verzonden naar en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten. De informatie wordt gebruikt om het gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website- en internetgebruik ten behoeve van marktonderzoek en op behoeften gebaseerd ontwerp van deze website. Deze informatie kan ook worden overgedragen aan derden als dit wettelijk verplicht is of als derden deze gegevens namens ons verwerken. Uw IP-adres wordt in geen geval samengevoegd met andere Google-gegevens. De IP-adressen worden geanonimiseerd zodat een toewijzing niet mogelijk is (IP-masking).

U kunt de installatie van cookies voorkomen door de browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; Wij wijzen u er echter op dat in dit geval niet alle functies van deze website volledig kunnen worden gebruikt.

U kunt ook voorkomen dat de gegevens die door de cookie worden gegenereerd en betrekking hebben op uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google worden verzameld en geïnstalleerd door een browser-add-on te downloaden en te installeren. (https: //tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl).

Als alternatief voor de browser-add-on, vooral voor browsers op mobiele apparaten, kunt u ook voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door op deze link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie ingesteld die de toekomstige verzameling van uw gegevens bij uw bezoek aan deze website verhindert. De opt-out-cookie is alleen geldig in deze browser en alleen voor onze website en wordt op uw apparaat opgeslagen. Als u de cookies in deze browser verwijdert, moet u de opt-out-cookie opnieuw instellen.

Meer informatie over gegevensbescherming in verband met Google Analytics is te vinden in de Google Analytics Help (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl).

b) Google Ads Conversion Tracking
We gebruiken ook Google Conversion Tracking om het gebruik van onze website statistisch vast te leggen en te evalueren met het oog op het optimaliseren van onze website. Google Ads plaatst een cookie (zie sectie 4) op uw computer als u via een Google-advertentie op onze website bent gekomen.

Deze cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als de gebruiker bepaalde pagina’s van de website van de Adwords-klant bezoekt en de cookie is nog niet verlopen, kunnen Google en de klant zien dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorgestuurd.

Elke Adwords-klant krijgt een andere cookie. Cookies kunnen dus niet worden gevolgd via de websites van Adwords-klanten. De informatie die met behulp van de conversiecookie wordt verkregen, wordt gebruikt om conversiestatistieken op te stellen voor Adwords-klanten die hebben gekozen voor conversietracking. De Adwords-klanten komen te weten hoeveel gebruikers in totaal op hun advertentie hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina met een conversietracking-tag. Ze ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd.

Als u niet wilt deelnemen aan het trackingproces, kunt u ook de instelling van een hiervoor benodigde cookie weigeren – bijvoorbeeld via een browserinstelling die het automatisch plaatsen van cookies doorgaans deactiveert. U kunt cookies voor het bijhouden van conversies ook deactiveren door uw browser zo in te stellen dat cookies van het domein “www.googleadservices.com” worden geblokkeerd. U kunt de gegevensbeschermingsinformatie van Google over het bijhouden van conversies hier vinden (https://services.google.com/sitestats/nl.htmll).

c) Matomo
We gebruiken de open source-software Matomo om het gebruik van de website te analyseren en statistisch te evalueren. Hiervoor worden cookies gebruikt (zie paragraaf 4). De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van de website wordt naar onze server verzonden en samengevat in pseudonieme gebruikersprofielen. De informatie wordt gebruikt om het gebruik van de website te evalueren en om een op behoeften gebaseerd ontwerp van onze website mogelijk te maken. De informatie wordt niet doorgegeven aan derden.

Het IP-adres wordt in geen geval in verband gebracht met andere gegevens over de gebruiker. De IP-adressen worden geanonimiseerd zodat een toewijzing niet mogelijk is (IP-masking).

Your visit to this website is currently being recorded by Matomo web analysis. Click here (https://matamo.org/docs/privacy/) so that your visit is no longer recorded.

Uw bezoek aan deze website wordt momenteel geregistreerd door Matomo webanalyse. Klik hier (https://matomo.org/privacy-policy/) zodat uw bezoek niet meer wordt geregistreerd.

7. Abonnement op onze nieuwsbrief

Op de website van eology GmbH kunnen gebruikers zich abonneren op de nieuwsbrief van ons bedrijf. Welke persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan de verantwoordelijke voor de verwerking bij het bestellen van de nieuwsbrief, vloeit voort uit het invoermasker dat voor dit doel wordt gebruikt.

eology GmbH informeert haar klanten en zakenpartners regelmatig door middel van een nieuwsbrief over aanbiedingen van het bedrijf. De nieuwsbrief van ons bedrijf kan over het algemeen alleen door de betrokkene worden ontvangen als (1) de betrokkene een geldig e-mailadres heeft en (2) de betrokkene zich registreert om de nieuwsbrief te ontvangen. Om juridische redenen wordt via de dubbele opt-in-procedure voor het eerst een bevestigingsmail gestuurd naar het e-mailadres dat door een betrokkene is ingevoerd voor de verzending van de nieuwsbrief. Deze bevestigingsmail wordt gebruikt om te controleren of de eigenaar van het e-mailadres, als betrokkene, toestemming heeft gegeven voor ontvangst van de nieuwsbrief.

Bij het registreren voor de nieuwsbrief slaan we ook het IP-adres op dat is toegewezen door de internetprovider (ISP) van het computersysteem dat door de betrokkene wordt gebruikt op het moment van registratie, evenals de datum en het tijdstip van registratie. Het verzamelen van deze gegevens is noodzakelijk om (mogelijk) misbruik van het e-mailadres van een betrokkene op een later tijdstip te kunnen traceren en dient daarom om de verantwoordelijke voor de verwerking rechtsbescherming te bieden.

De persoonlijke gegevens die worden verzameld bij het registreren voor de nieuwsbrief, worden alleen gebruikt om onze nieuwsbrief te verzenden. Bovendien kunnen abonnees op de nieuwsbrief per e-mail worden geïnformeerd als dit nodig is voor de werking van de nieuwsbriefservice of een relevante registratie, zoals het geval zou kunnen zijn in het geval van wijzigingen in het nieuwsbriefaanbod of wijzigingen in de technische voorwaarden. . De persoonlijke gegevens die worden verzameld als onderdeel van de nieuwsbriefservice, worden niet doorgegeven aan derden. De betrokkene kan het abonnement op onze nieuwsbrief op elk moment opzeggen. De toestemming voor het opslaan van persoonlijke gegevens die de betrokkene ons heeft gegeven voor het verzenden van de nieuwsbrief, kan op elk moment worden ingetrokken. In elke nieuwsbrief staat een overeenkomstige link om de toestemming in te trekken. Verder is er de mogelijkheid om je direct op de website van de verwerkingsverantwoordelijke af te melden voor de nieuwsbriefverzending of om de verwerkingsverantwoordelijke op een andere manier hiervan op de hoogte te stellen.

8. Gegevensbeschermingsbepalingen voor de toepassing en het gebruik van Facebook

De verantwoordelijke voor de verwerking heeft op deze website componenten van het bedrijf Facebook geïntegreerd. Facebook is een sociaal netwerk.

Een sociaal netwerk is een sociale ontmoetingsplaats die op internet wordt beheerd, een online gemeenschap die gebruikers gewoonlijk in staat stelt met elkaar te communiceren en in virtuele ruimte te communiceren. Een sociaal netwerk kan dienen als platform voor het uitwisselen van meningen en ervaringen of stelt de internetgemeenschap in staat persoonlijke of bedrijfsgerelateerde informatie te verstrekken. Facebook stelt gebruikers van het sociale netwerk onder andere in staat om privéprofielen aan te maken, foto’s te uploaden en te netwerken via vriendschapsverzoeken.

De werkmaatschappij van Facebook is Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS. Als een betrokkene buiten de VS of Canada woont, is de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.

Elke keer dat een van de afzonderlijke pagina’s van deze website wordt opgeroepen, die wordt beheerd door de verwerkingsverantwoordelijke en waarop een Facebook-component (Facebook-plug-in) is geïntegreerd, de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de persoon betrokken wordt automatisch geactiveerd door de respectieve Facebook-component zorgt ervoor dat een weergave van de overeenkomstige Facebook-component wordt gedownload van Facebook. Een compleet overzicht van alle Facebook-plug-ins is te vinden op https://developers.facebook.com/docs/plugins?locale=en_US. Als onderdeel van dit technische proces krijgt Facebook kennis van welke specifieke subpagina van onze website door de betrokken persoon wordt bezocht.

Als de betrokkene tegelijkertijd op Facebook is ingelogd, herkent Facebook bij elk bezoek aan onze website door de betrokkene en voor de gehele duur van het betreffende verblijf op onze website, welke specifieke subpagina van onze website de betrokkene bezoekt. Deze informatie wordt verzameld door de Facebook-component en door Facebook toegewezen aan het respectieve Facebook-account van de betrokken persoon. Als de betrokkene een van de Facebook-knoppen activeert die op onze website zijn geïntegreerd, bijvoorbeeld de “Vind ik leuk” -knop, of als de betrokkene een opmerking maakt, wijst Facebook deze informatie toe aan het persoonlijke Facebook-gebruikersaccount van de betrokkene en slaat deze persoonlijke gegevens op.

Facebook ontvangt via de Facebook-component altijd informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht als de betrokkene op Facebook is ingelogd terwijl hij onze website bezoekt; dit gebeurt ongeacht of de betrokkene op de Facebook-component klikt of niet. Als de betrokkene niet wil dat deze informatie naar Facebook wordt verzonden, kan hij de overdracht voorkomen door uit te loggen bij zijn Facebook-account voordat hij onze website oproept.

De door Facebook gepubliceerde datarichtlijn, die beschikbaar is op https://nl-nl.facebook.com/about/privacy/, geeft informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens door Facebook. Het legt ook uit welke instelmogelijkheden Facebook biedt om de privacy van de betrokken persoon te beschermen. Daarnaast zijn er verschillende applicaties beschikbaar die het mogelijk maken datatransmissie naar Facebook te onderdrukken. Dergelijke applicaties kunnen door de betrokkene worden gebruikt om datatransmissie naar Facebook te onderdrukken.

9. Betrokken rechten

Je hebt het recht:
a) in overeenstemming met Art. 15 AVG, om informatie op te vragen over uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt. In het bijzonder kunt u informatie verkrijgen over de verwerkingsdoeleinden, de categorie persoonsgegevens, de categorieën ontvangers aan wie uw gegevens zijn of zullen worden verstrekt, de geplande bewaartermijn, het bestaan van een recht op correctie, verwijdering, beperking van verwerking of bezwaar, het bestaan van een recht om een klacht in te dienen, de oorsprong van uw gegevens, als we deze niet hebben verzameld, evenals het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming inclusief profilering en, indien nodig, zinvolle informatie over hun gegevens

b) in overeenstemming met Art. 16 AVG, om onmiddellijk te verzoeken om correctie van onjuiste of onvolledige persoonlijke gegevens die door ons zijn opgeslagen

c) in overeenstemming met Art. 17 AVG, om de verwijdering van uw door ons opgeslagen persoonsgegevens te verzoeken, tenzij de verwerking noodzakelijk is om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen, om een ​​wettelijke verplichting na te komen, om redenen van algemeen belang of om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen

d) in overeenstemming met Art. 18 AVG, om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te vragen als u de juistheid van de gegevens betwist, de verwerking onwettig is, maar u weigert deze te verwijderen en we de gegevens niet langer nodig hebben, maar u hebt ze nodig om te beweren, uit te oefenen of om juridische claims of u te verdedigen

e) in overeenstemming met Art. 21 AVG, hebben bezwaar gemaakt tegen de verwerking

f) in overeenstemming met Art. 20 AVG, om uw persoonlijke gegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, algemeen en machinaal leesbaar formaat te ontvangen of om te verzoeken dat deze worden doorgegeven aan een andere verantwoordelijke persoon

g) in overeenstemming met Art. 7 lid 3 AVG, om uw eenmaal gegeven toestemming aan ons op elk moment in te trekken. Als gevolg hiervan mogen we de gegevensverwerking op basis van deze toestemming in de toekomst niet meer voortzetten en

h) in overeenstemming met Art. 77 AVG, om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit van uw gebruikelijke woon- of werkplaats of met het hoofdkantoor van ons bedrijf. In het geval van eology GmbH is het Beierse staatsbureau verantwoordelijk voor het toezicht op gegevensbescherming. U kunt meer informatie vinden op: https://www.lda.bayern.de/de/index.html.

10. Recht om bezwaar te maken

Als uw persoonlijke gegevens worden verwerkt op basis van legitieme belangen in overeenstemming met art. 6 Par. 1 S. 1 lit. f AVG heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met art. 21 AVG, op voorwaarde dat er redenen zijn die voortvloeien uit uw specifieke situatie of het bezwaar is gericht tegen direct mail. In het laatste geval heeft u een algemeen recht van bezwaar, dat we zullen implementeren zonder een specifieke situatie te specificeren.

Als u gebruik wilt maken van uw recht op herroeping of bezwaar, stuur dan een e-mail naar: .

11. Dataveiligheid

We gebruiken de wijdverbreide SSL-methode (Secure Socket Layer) in combinatie met het hoogste coderingsniveau dat door uw browser wordt ondersteund wanneer u onze website bezoekt. Dit is in de regel een 256-bits codering. Als uw browser geen 256-bits codering ondersteunt, gebruiken we in plaats daarvan 128-bits v3-technologie. U kunt zien of een individuele pagina van onze website in gecodeerde vorm wordt verzonden door de gesloten sleutel of het slotsymbool in de onderste statusbalk van uw browser.

We gebruiken ook passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen onbedoelde of opzettelijke manipulatie, gedeeltelijk of volledig verlies, vernietiging of tegen ongeoorloofde toegang door derden. Onze beveiligingsmaatregelen worden continu verbeterd in lijn met technologische ontwikkelingen.

12. Actualiteit en wijzigingen in deze gegevensbeschermingsverklaring

Vanwege de verdere ontwikkeling van onze website en aanbiedingen erop of vanwege gewijzigde wettelijke of officiële vereisten, kan het nodig zijn om deze gegevensbeschermingsverklaring te wijzigen. U kunt de actuele gegevensbeschermingsverklaring te allen tijde op onze website opvragen en afdrukken.

Deze gegevensbeschermingsverklaring is momenteel geldig en werd voor het laatst bijgewerkt in mei 2018.

Contact

Neem contact
met ons op

  +49 9381 5829000