Gegevensbescherming

Privacyverklaring van eology GmbH

1. Preambule

We zijn verheugd over uw bezoek aan de website van ons bedrijf. Over het algemeen kunt u deze website gebruiken zonder persoonlijke gegevens te verstrekken. Indien u gegevens met betrekking tot de verwerkingen die hieronder beschreven worden aan ons verstrekt, behandelen wij uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke privacyvoorschriften van de Europese Unie en de Bondsrepubliek Duitsland, evenals deze privacyverklaring.

eology GmbH heeft als verwerkingsverantwoordelijke talrijke technische en organisatorische maatregelen genomen om een zo volledig mogelijke bescherming van de persoonsgegevens die via deze website worden verwerkt, te waarborgen. Desondanks kunnen internetgebaseerde gegevensoverdrachten in principe beveiligingslekken vertonen, zodat een absolute bescherming niet kan worden gegarandeerd. Daarom staat het u als betrokkene vrij om persoonsgegevens ook op alternatieve manieren aan ons te verstrekken, bijvoorbeeld telefonisch of per post.

2. Definities

De privacyverklaring van eology GmbH is gebaseerd op de terminologie die is gebruikt door de Europese richtlijn- en verordeninggever bij de uitvaardiging van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De gedetailleerde definities zijn te vinden in artikel 4 van de AVG. In essentie zijn dit de volgende definities, hier eenvoudig beschreven:

a) Persoonsgegevens
Dit zijn alle informatie die voor ons als verwerkingsverantwoordelijke beschikbaar is om u als natuurlijke persoon te identificeren (bijvoorbeeld naam, adres, e-mail, telefoonnummer, IP-adres).

b) Betrokkene
Dit bent u als natuurlijke persoon, indien wij u hebben geïdentificeerd.

c) Verwerking
Verwerking is elke handeling of geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, zoals het verzamelen, opslaan, verwerken, doorgeven, archiveren en verwijderen van gegevens. Het maakt niet uit of de handeling geautomatiseerd plaatsvindt met behulp van IT-systemen of handmatig (bijvoorbeeld per brief).

d) Beperking van de verwerking
Beperking van de verwerking is het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel de toekomstige verwerking ervan te beperken.

e) Profilering
Profilering is elke vorm van geautomatiseerde verwerking van uw gegevens waarbij deze gegevens worden gebruikt om bepaalde persoonlijke aspecten met betrekking tot u te beoordelen, met name om aspecten met betrekking tot uw werkprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, gedrag, verblijfplaats of verplaatsingen te analyseren of te voorspellen.

f) Pseudonimisering
Dit is een proces waarbij uw persoonlijke gegevens worden voorzien van een identificatienummer. Vervolgens wordt er alleen nog gewerkt met dit identificatienummer en zonder de oorspronkelijke sleutel of een “referentiedatabase” kan dit pseudoniem niet worden ontcijferd (bijvoorbeeld het toewijzen van een klantnummer).

g) Verantwoordelijke
De verantwoordelijke of verwerkingsverantwoordelijke is eology GmbH, waarmee u een contractuele relatie heeft. Het is essentieel dat wij zelfstandig kunnen beslissen over de verwerkingsprocedures en -middelen.

h) Verwerker
Een verwerker is een entiteit die door eology GmbH is ingeschakeld om ons te ondersteunen bij het verzamelen, verwerken, opslaan, doorgeven of verwijderen van uw gegevens. Dit zijn meestal IT-serviceproviders, maar ook afvalverwerkingsbedrijven die bijvoorbeeld belast zijn met het vernietigen van documenten.

i) Toestemming
Toestemming is elke specifieke en geïnformeerde wilsovereenkomst die u voor een bepaald geval geeft. U wordt volledig geïnformeerd over waarvoor u toestemming geeft.

3. Verantwoordelijke

De verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming voor deze website en de centrale diensten van eology GmbH is:

eology GmbH
Daniel Unger, Axel Scheuering
Spitalstraße 23
97332 Volkach
Tel.: +49 9381 5829000
E-Mail:

4. Functionaris voor gegevensbescherming

Voor eology GmbH is een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. Deze functionaris staat altijd voor u klaar om vragen te beantwoorden met betrekking tot gegevensverwerkingen.

EIKONA Systems GmbH
Functionaris voor gegevensbescherming
Am Alten Bahnhof 8
97332 Volkach
Tel.: +49 9381 7177859
E-Mail:

5. Rechten van de betrokkene

Overeenkomstig Hoofdstuk 3 van de AVG heeft u als betrokkene de volgende rechten. Om aan onze verplichtingen met betrekking tot uw rechten te voldoen, kunt u verzoeken richten aan onze functionaris voor gegevensbescherming.

a) Artikel 15 Recht op informatie
U heeft het onbeperkte recht om informatie op te vragen over de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Deze informatie moet kosteloos aan u worden verstrekt. U kunt informatie opvragen over de volgende gegevens, die ook in kopie aan u moeten worden verstrekt:

b) Artikel 16 Recht op rectificatie
Als wij onjuiste gegevens van u verwerken, kunt u deze te allen tijde laten corrigeren door uw contactpersoon.

c) Artikel 17 Recht op verwijdering
U heeft te allen tijde het recht om de verwijdering van uw persoonsgegevens te verzoeken. Het kan voorkomen dat wij wettelijk verplicht zijn om uw gegevens gedurende een bepaalde bewaartermijn te bewaren (bijv. 6 jaar voor zakelijke correspondentie of 10 jaar voor documenten met fiscale relevantie). In een dergelijk geval zullen wij uw gegevens blokkeren totdat de bewaartermijn is verstreken en vervolgens de gegevens verwijderen. Verzoeken tot verwijdering kunt u richten aan de functionaris voor gegevensbescherming, die namens u uw rechten in ons bedrijf zal uitoefenen.

d) Artikel 18 Recht op beperking van de verwerking
Als u de juistheid van onze gegevens over u betwist, of als u de verwijdering van uw gegevens weigert en in plaats daarvan beperking van de verwerking verlangt (bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden), kunt u verzoeken om beperking van de verwerking door ons. Wij zullen uw gegevens dan ‘geblokkeerd’ maken.

e) Artikel 19 Meldingsplicht in verband met rectificatie, verwijdering of beperking
Wij zijn verplicht om alle ontvangers van uw gegevens op de hoogte te stellen van een door u verzochte rectificatie, verwijdering of beperking, indien dit mogelijk is en met redelijke inspanningen kan worden gerealiseerd. Wij zullen u informeren over de ontvangers van uw gegevens als u hierom vraagt.

f) Artikel 20 Recht op overdraagbaarheid van gegevens
U heeft te allen tijde het recht om bij ons bedrijf te verzoeken om overdracht van uw gegevens naar een andere verantwoordelijke. Dit heeft betrekking op alle basisgegevens die we over u hebben. Indien technisch mogelijk, zullen wij de gegevens verstrekken in een gangbaar machineleesbaar formaat (bijvoorbeeld .csv).

g) Artikel 21 Recht van bezwaar
Indien gegevensverwerking is gebaseerd op artikel 6, lid 1, sub f (zogenaamd gerechtvaardigd belang), kunt u bezwaar maken tegen de verwerking in dit verband.

h) Artikel 77 Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit
U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor ons bedrijf, als u van mening bent dat wij op enigerlei wijze in strijd handelen met de bepalingen van de AVG. Voor EOLOGY GMBH is de volgende autoriteit verantwoordelijk:

Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA)
Promenade 18
91522 Ansbach

U kunt naar de website van de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming gaan via de volgende link: https://www.lda.bayern.de/de/index.html

6. Verwerkingen

In deze sectie zullen we de gegevensverwerkingen beschrijven die verband houden met onze website of die gelden voor een algemene zakelijke relatie tussen u en ons bedrijf.

De volgende wettelijke basis dient als basis voor de verwerking van uw gegevens:

Artikel 6, lid 1, sub a AVG dient als wettelijke basis voor verwerkingen waarvoor wij uw toestemming verkrijgen voor een specifiek verwerkingsdoel.

Indien de verwerking van uw gegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, zoals bijvoorbeeld het geval is bij verwerkingen die nodig zijn voor de levering van goederen of het verrichten van een andere dienst of tegenprestatie, is de verwerking gebaseerd op artikel 6, lid 1, sub b AVG. Hetzelfde geldt voor verwerkingen die nodig zijn voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen, bijvoorbeeld in gevallen van vragen over onze producten of diensten.

Indien ons bedrijf onderworpen is aan een wettelijke verplichting die de verwerking van persoonsgegevens vereist, zoals bijvoorbeeld voor het voldoen aan fiscale verplichtingen, is de verwerking gebaseerd op artikel 6, lid 1, sub c AVG.

In zeldzame gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk zijn om de vitale belangen van de betrokken persoon of van een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn wanneer een bezoeker in ons bedrijf gewond raakt en vervolgens zijn naam, leeftijd, ziektekostenverzekeringsgegevens of andere vitale informatie aan een arts, ziekenhuis of andere derden zou moeten worden verstrekt. In dat geval zou de verwerking gebaseerd zijn op artikel 6, lid 1, sub d AVG.

Uiteindelijk kunnen verwerkingen gebaseerd zijn op artikel 6, lid 1, sub f AVG. Verwerkingen die niet onder een van de bovengenoemde rechtsgrondslagen vallen, kunnen worden gebaseerd op deze rechtsgrondslag indien de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van ons bedrijf of van een derde, mits uw belangen, grondrechten en fundamentele vrijheden niet zwaarder wegen. Dergelijke verwerkingen zijn met name toegestaan omdat ze expliciet door de Europese wetgever zijn genoemd.

a) Website
Wij exploiteren deze website en verzamelen in dit verband verschillende gegevens.

6.1 Cookies

De websites maken gebruik van zogenaamde cookies. Cookies veroorzaken geen schade aan uw computer en bevatten geen virussen. Cookies worden gebruikt om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine bestanden die op uw computer worden opgeslagen en door uw browser worden bewaard.

De meeste cookies die we gebruiken zijn zogenaamde “sessiecookies”. Ze worden automatisch verwijderd na het einde van uw bezoek. Andere cookies blijven op uw apparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Deze cookies stellen ons in staat om uw browser te herkennen bij uw volgende bezoek, evenals uw taalinstellingen en eventuele informatie over inloggegevens op te slaan.

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en cookies alleen in bepaalde gevallen toestaat, cookies voor specifieke gevallen of in het algemeen weigert, en het automatisch verwijderen van cookies bij het sluiten van de browser activeert. Als u cookies uitschakelt, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Cookies die nodig zijn voor de uitvoering van elektronische communicatie of voor het leveren van bepaalde door u gewenste functies (bijvoorbeeld winkelwagenfunctie) worden opgeslagen op basis van artikel 6, lid 1, sub f van de AVG. Wij als websitebeheerders hebben een legitiem belang bij het opslaan van cookies voor technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van onze diensten. Voor zover andere cookies (bijvoorbeeld cookies voor de analyse van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden deze apart behandeld in dit privacybeleid.

6.2 Serverloggegevens

eology GmbH of onze websiteprovider verzamelt gegevens over toegangen tot onze website en slaat deze op als “serverlogbestanden”. De volgende gegevens worden geregistreerd:

De verzamelde gegevens worden alleen gebruikt voor statistische analyses en ter verbetering van de website. We behouden ons echter het recht voor om de serverlogbestanden achteraf te controleren als er concrete aanwijzingen zijn van onwettig gebruik.

6.3 Derde modules / Analysetools / Reclame Browserextensie

U kunt voorkomen dat cookies worden opgeslagen door de juiste instellingen in uw browsersoftware te configureren. Houd er echter rekening mee dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt benutten. Daarnaast kunt u het verzamelen van gegevens die door de cookie worden gegenereerd en betrekking hebben op uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de browserextensie die beschikbaar is via de volgende link te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

6.3.1 Google Tag Manager
We gebruiken de Google Tag Manager op onze website. De Google Tag Manager wordt geleverd door Google Ireland Limited en wordt gebruikt voor het beheer van website-tags via een gebruikersinterface. De Google Tag Manager zelf is een domein zonder cookies, die geen cookies instelt en geen persoonlijke gegevens verwerkt. Het is verantwoordelijk voor het activeren van andere tags die mogelijk wel gegevens verzamelen. De Google Tag Manager heeft geen toegang tot deze gegevens. Als u op domein- of cookie-niveau een deactivatie heeft uitgevoerd, blijft deze van kracht voor alle trackingtags die zijn geïmplementeerd via de Google Tag Manager.

6.3.2 Google Analytics 4
Indien u ons voorafgaand toestemming heeft gegeven, maken wij gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, voor het aanpassen en voortdurend optimaliseren van onze pagina’s. In dit verband worden gepseudonimiseerde gebruiksprofielen aangemaakt en cookies gebruikt (zie onder 6.a Website). De informatie die wordt gegenereerd door de cookie over uw gebruik van deze website, zoals:

wordt overgebracht naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. Deze informatie wordt gebruikt om het gebruik van de website te evalueren, rapporten over website-activiteiten samen te stellen en andere diensten met betrekking tot website- en internetgebruik te leveren voor marktonderzoek en de gepersonaliseerde vormgeving van deze internetpagina’s. Deze informatie kan ook aan derden worden verstrekt indien dit wettelijk is voorgeschreven of voor zover derden deze gegevens namens Google verwerken. Uw IP-adres wordt in geen geval gecombineerd met andere gegevens van Google. De IP-adressen worden geanonimiseerd, zodat ze niet kunnen worden gekoppeld (IP-masking).

Wij willen erop wijzen dat in de Verenigde Staten mogelijk niet hetzelfde niveau van gegevensbescherming kan worden gegarandeerd als binnen de EU. Dit heeft met name te maken met het ontbreken van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie en de juridische situatie in de Verenigde Staten, waarin de veiligheidsdiensten ruime toegangsrechten hebben tot persoonsgegevens. Evenzo ontbreken er rechtsmiddelen waarmee EU-burgers zich kunnen verdedigen.

De gegevensverwerking is gebaseerd op uw toestemming op grond van artikel 6, lid 1, onder a) van de AVG, die u ons kunt geven via het toestemmingsbanner. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken door de instellingen van het toestemmingsbanner op te roepen en dienovereenkomstig aan te passen.

Bovendien kunt u het installeren van cookies voorkomen door de juiste instellingen in uw browser-software te configureren; wij wijzen er echter op dat in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunnen worden gebruikt.

U kunt ook voorkomen dat de door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) worden verzameld en verwerkt door Google door een browser add-on te downloaden en te installeren (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl).

Voor meer informatie over gegevensbescherming met betrekking tot Google Analytics kunt u terecht bij de Google Analytics Help (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl).

6.3.3 Facebook-pixel
We maken gebruik van de Facebook-pixel en andere diensten van Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland, om zogenaamde aangepaste doelgroepen te creëren, dat wil zeggen bezoekersgroepen van onze online aanbiedingen te segmenteren, conversiegegevens door te geven en deze vervolgens te optimaliseren.

De gegevensverwerking is gebaseerd op uw toestemming op basis van artikel 6, lid 1, onder a) van de AVG, die u ons kunt geven via de toestemmingsbanner. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken door de instellingen van de toestemmingsbanner op te roepen en dienovereenkomstig aan te passen.

6.3.4 Bing Ads
We hebben Bing Ads geïntegreerd op onze website. Bing Ads is een dienst van Microsoft Corporation om gebruikers doelgerichte advertenties te tonen. Bing Ads maakt gebruik van cookies en andere browser-technologieën om gebruikersgedrag te analyseren en gebruikers te herkennen.

Bing Ads verzamelt informatie over het bezoekersgedrag op verschillende websites. Deze informatie wordt gebruikt om de relevantie van advertenties te optimaliseren. Bovendien levert Bing Ads gerichte advertenties op basis van gedragsprofielen en geografische locatie. Uw IP-adres en andere identificatiekenmerken zoals uw User-Agent worden aan de aanbieder doorgegeven.

In dit geval worden uw gegevens doorgegeven aan de exploitant van Bing Ads, Microsoft Corporation, One Microsoft Way Redmond, WA 98052-6399, Verenigde Staten.

De gegevensverwerking is gebaseerd op uw toestemming op basis van artikel 6, lid 1, onder a) van de AVG, die u ons kunt geven via de toestemmingsbanner. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken door de instellingen van de toestemmingsbanner op te roepen en dienovereenkomstig aan te passen.

6.3.5 Microsoft Clarity
We hebben Microsoft Clarity geïntegreerd op onze website. Clarity is een dienst van Microsoft Corporation en biedt optimalisatietools die het gedrag en de feedback van gebruikers van onze website analyseren met behulp van analyse- en feedbacktools.

Clarity maakt gebruik van cookies en andere browser-technologieën om gebruikersgedrag te analyseren en gebruikers te herkennen.

Deze informatie wordt onder andere gebruikt om rapporten over de activiteit van de website samen te stellen en bezoekersgegevens statistisch te analyseren. Daarnaast registreert Clarity klikken, muisbewegingen en scrollhoogtes om zogenaamde heatmaps en sessie-opnames te maken.

In dit geval worden uw gegevens doorgegeven aan de exploitant van Clarity, Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, Verenigde Staten.

Het gebruik van Clarity is gebaseerd op uw toestemming op basis van artikel 6, lid 1, onder a) van de AVG en § 25, lid 1 van de TTDSG.

6.3.6 LinkedIn Insight-tag
We gebruiken de LinkedIn Insight-tag van LinkedIn Corporation, Sunnyvale, Californië, VS, om doelgroepen te creëren, bezoekersgroepen van onze online aanbiedingen te segmenteren, conversiegegevens vast te stellen en deze vervolgens te optimaliseren. Dit gebeurt met name wanneer u interactie heeft met advertenties die we hebben geplaatst met LinkedIn Corporation. LinkedIn Corporation biedt retargeting aan voor websitebezoekers om gerichte advertenties buiten onze website weer te geven.

LinkedIn Insight-tag verzamelt gegevens over bezoeken aan onze website, inclusief URL, verwijzende URL, IP-adres, apparaat- en browserkenmerken (User Agent) en tijdstempels. Deze gegevens worden gebruikt om geanonimiseerde rapporten weer te geven over de doelgroep van de website en de prestaties van advertenties.

Het gebruik van de LinkedIn Insight-tag is gebaseerd op uw toestemming op basis van artikel 6, lid 1, onder a) van de AVG en § 25, lid 1 van de TTDSG.

6.3.7 HubSpot Forms
We hebben HubSpot Forms geïntegreerd op onze website. HubSpot Forms is een dienst van HubSpot, Inc. en biedt marketingautomatiseringssoftware voor marketingdiensten en -producten, waaronder SEO en contentcreatie, leadbeheer, e-mailmarketing en webanalyse.

HubSpot Forms wordt gebruikt om gegevens die zijn ingevoerd in formulieren, zoals bij het invullen van het contactformulier, op te slaan. De opgegeven gegevens kunnen worden opgeslagen in ons Customer Relationship Management-systeem (CRM-systeem).

In dit geval worden uw gegevens doorgegeven aan de exploitant van HubSpot Forms, HubSpot, Inc., Cambridge, Massachusetts, VS.

Wij verwerken uw gegevens met behulp van HubSpot Forms voor het verwerken van het contactverzoek en de afhandeling ervan op basis van artikel 6, lid 1, onder b) van de AVG.

Het gebruik van HubSpot Forms en de geïntegreerde services valt onder ons gerechtvaardigd belang op basis van artikel 6, lid 1, onder f) van de AVG, namelijk het optimaliseren van onze marketingactiviteiten en het verbeteren van de kwaliteit van onze service op de website.

6.3.8 Outbrain
We hebben Outbrain geïntegreerd op onze website. Outbrain is een dienst van Outbrain Inc. om gebruikers doelgerichte advertenties te tonen. Outbrain maakt gebruik van cookies en andere browser-technologieën om gebruikersgedrag te analyseren en gebruikers te herkennen.

Outbrain verzamelt informatie over het bezoekersgedrag op verschillende websites. Deze informatie wordt gebruikt om de relevantie van advertenties te optimaliseren. Daarnaast levert Outbrain doelgerichte advertenties op basis van gedragsprofielen en geografische locatie. Uw IP-adres en andere identificatiemerken, zoals uw User Agent, worden aan de aanbieder verstrekt.

In dit geval worden uw gegevens doorgegeven aan de exploitant van Outbrain, Outbrain Inc., New York, New York, VS.

Het gebruik van Outbrain is gebaseerd op uw toestemming op basis van artikel 6, lid 1, onder a) van de AVG en § 25, lid 1 van de TTDSG.

6.3.9 Borlabs Cookie
Deze website maakt gebruik van de toestemmingsdienst van Borlabs Cookie om uw toestemming te verkrijgen voor het opslaan van bepaalde cookies of het gebruik van bepaalde diensten, en om de rechtmatige inzet van deze technologieën te kunnen aantonen. De aanbieder is Borlabs GmbH, Rübenkamp 32, 22305 Hamburg, Duitsland.

Bij het betreden van onze website plaatst Borlabs een cookie met dezelfde naam in uw browser om de status van uw toestemming (gegeven, geweigerd, ingetrokken) bij te houden. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan de aanbieder.

De verzamelde gegevens worden opgeslagen totdat u ons verzoekt ze te verwijderen, het cookie zelf uit uw browser verwijdert, of het doel van de gegevensopslag niet langer van toepassing is. Wettelijke bewaartermijnen blijven van kracht. Details over de gegevensverwerking door Borlabs Cookie vindt u op https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/.

Het doel van de toestemmingsdienst is om de wettelijk vereiste toestemmingen te verkrijgen voor het gebruik van cookies en andere diensten waarvoor toestemming nodig is. De wettelijke basis hiervoor is artikel 6, lid 1, onder c) van de AVG.

6.3.10 Koppeling met Facebook
Op deze website hebben we een koppeling naar het webplatform Facebook geïntegreerd. Facebook stelt gebruikers van het sociale netwerk in staat om onder andere persoonlijke profielen aan te maken, foto’s te uploaden en verbinding te maken via vriendschapsverzoeken.

Het bedrijf dat Facebook exploiteert, is Meta Platforms Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Verenigde Staten. Als u buiten de Verenigde Staten of Canada woont, is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.

Zodra u de koppeling naar Facebook gebruikt, wordt uw browser door onze website doorgestuurd naar het Facebook-platform. Facebook onthoudt in dit verband vanaf welke van onze subpagina’s u naar onze Facebook-fanpagina bent overgestapt. Als u tegelijkertijd bent ingelogd op Facebook, zal Facebook uw profiel koppelen aan onze bedrijfswebsite en dit onthouden. Dit gebeurt zelfs als u bent ingelogd op Facebook zonder onze website te verlaten via een link.

Als u niet wilt dat deze informatie aan Facebook wordt overgedragen, kunt u dit voorkomen door uit te loggen uit uw Facebook-account voordat u onze website bezoekt.

Een volledig overzicht van alle Facebook-plug-ins is te vinden op https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=en_EN. In het kader van dit technische proces krijgt Facebook informatie over welke specifieke subpagina van onze website u bezoekt.

Het gegevensbeleid dat Facebook publiceert, dat te vinden is op https://nl-nl.facebook.com/about/privacy/, geeft informatie over de verzameling, verwerking en het gebruik van persoonsgegevens door Facebook. Daarnaast wordt uitgelegd welke privacy-instellingen Facebook biedt. Er zijn ook verschillende applicaties beschikbaar waarmee gegevensoverdracht naar Facebook kan worden onderdrukt. U kunt dergelijke applicaties gebruiken om gegevensoverdracht naar Facebook te voorkomen.

Facebook verzamelt zogenaamde inzichtsgegevens van elke Facebook-gebruiker. Wij maken op geen enkele manier gebruik van deze gegevens voor analyse of evaluatie. Helaas kunnen we het verzamelen van deze gegevens door Facebook niet voorkomen.

Het gebruik van de koppeling naar Facebook is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder f) van de AVG. We hebben een legitiem belang bij een zo breed mogelijke zichtbaarheid op sociale media.

6.3.11 Xing- en Kununu-koppeling
Op deze website hebben we een koppeling naar het carrièreplatform Xing geïntegreerd. Xing is een op internet gebaseerd sociaal netwerk dat gebruikers in staat stelt om bestaande zakelijke contacten te verbinden en nieuwe zakelijke contacten te leggen. Gebruikers kunnen bij Xing een persoonlijk profiel aanmaken. Bedrijven kunnen bijvoorbeeld bedrijfsprofielen maken of vacatures op Xing publiceren.

We hebben ook een koppeling naar het online platform Kununu (hierna: Xing) op deze website geïntegreerd. Kununu is een online platform waarmee werknemers hun werkgever kunnen beoordelen.

De exploitant van Xing is New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Duitsland. In het geval van het online platform Kununu is dit NEW WORK AUSTRIA XING kununu onlyfy GmbH, Schottenring 2 – 6, 1010 Wenen, Oostenrijk.

Bij elk bezoek aan een van de afzonderlijke pagina’s van deze website, die door ons wordt beheerd en waarop een Xing-component (Xing-plug-in) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op uw informatietechnologische systeem automatisch aangezet door de respectievelijke Xing-component om een weergave van de overeenkomstige Xing-component van Xing te downloaden.

Meer informatie over de Xing-plug-ins is te vinden op https://dev.xing.com/plugins. Als onderdeel van dit technische proces verkrijgt Xing kennis over welke specifieke subpagina van onze website u heeft bezocht.

Als u tegelijkertijd bent ingelogd bij Xing, herkent Xing bij elke overschakeling naar de Xing-pagina vanaf welke specifieke subpagina van onze website u de overschakeling heeft gemaakt. Deze informatie wordt verzameld door Xing en toegewezen aan uw respectievelijke Xing-account.

Als u niet wilt dat dergelijke informatie aan Xing wordt verstrekt, kunt u dit voorkomen door uit te loggen uit uw Xing-account voordat u onze website bezoekt.

De privacyverklaringen van Xing, die te vinden zijn op https://www.xing.com/privacy, geven informatie over de verzameling, verwerking en het gebruik van uw persoonlijke gegevens door Xing. Bovendien heeft Xing op https://www.xing.com/app/share?op=data_protection privacyverklaringen gepubliceerd voor de XING Share-button.

Het gebruik van de Xing-koppeling is gebaseerd op artikel 6, lid 1, lit. f van de AVG. We hebben een legitiem belang bij een zo uitgebreid mogelijke zichtbaarheid van ons bedrijf op sociale media en zakelijke platforms.

6.3.12 LinkedIn-koppeling
Op deze website hebben we een koppeling naar LinkedIn Corporation geïntegreerd. LinkedIn is een op internet gebaseerd sociaal netwerk dat gebruikers in staat stelt om bestaande zakelijke contacten te verbinden en nieuwe zakelijke contacten te leggen.

De exploitant van LinkedIn is LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten. Voor privacyaangelegenheden buiten de Verenigde Staten is LinkedIn Ireland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland, verantwoordelijk.

Bij elke individuele oproep van onze website die is voorzien van een LinkedIn-link, zorgt deze link ervoor dat uw browser informatie zoals het IP-adres en de browserstring naar LinkedIn wordt overgebracht zodra deze wordt geactiveerd. Meer informatie over de LinkedIn-plug-ins is te vinden op https://developer.linkedin.com/plugins. Als onderdeel van dit technische proces verkrijgt LinkedIn kennis over welke specifieke subpagina van onze website u heeft bezocht.

Als u op dat moment bent ingelogd bij LinkedIn, herkent LinkedIn bij elke oproep van onze website door u en gedurende uw gehele verblijf op onze website welke specifieke subpagina van onze website u bezoekt. Deze informatie wordt verzameld door LinkedIn en toegewezen aan uw respectievelijke LinkedIn-account. Als u op een LinkedIn-knop die op onze website is geïntegreerd klikt, koppelt LinkedIn deze informatie aan uw persoonlijke LinkedIn-gebruikersaccount en slaat deze persoonlijke gegevens op.

LinkedIn ontvangt altijd informatie dat u onze website heeft bezocht als u op het moment van het bezoek aan onze website tegelijkertijd bent ingelogd bij LinkedIn. Dit gebeurt echter alleen als u op de LinkedIn-link heeft geklikt. Als u niet wilt dat dergelijke informatie aan LinkedIn wordt verstrekt, kunt u dit voorkomen door uit te loggen uit uw LinkedIn-account voordat u onze website bezoekt en/of de link naar LinkedIn niet volgt.

LinkedIn biedt de mogelijkheid om e-mailberichten, sms-berichten en gerichte advertenties uit te schakelen en advertentie-instellingen te beheren via https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls. LinkedIn maakt ook gebruik van partners zoals Quantcast, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua en Lotame, die cookies kunnen plaatsen. U kunt dergelijke cookies weigeren via https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

De toepasselijke privacyverklaringen van LinkedIn zijn te vinden op https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Het cookiebeleid van LinkedIn is te vinden op https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

6.3.13 Twitter-koppeling
Op deze website hebben we een koppeling naar het sociale mediaplatform Twitter geïntegreerd. Twitter is een microbloggingdienst van Twitter Inc. Op Twitter kunnen gebruikers korte berichten of opmerkingen verspreiden.

De exploitant van de diensten van Twitter is Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Ierland.

Bij elke individuele oproep van een van de afzonderlijke pagina’s van onze website waarop een Twitter-component (Twitter-button) is geïntegreerd, zorgt deze component ervoor dat de internetbrowser op uw IT-systeem automatisch een weergave van de betreffende component van Twitter downloadt.

Als onderdeel van dit technische proces verkrijgt Twitter informatie over welke specifieke subpagina van onze website u heeft bezocht. Als u op dat moment bent ingelogd bij Twitter, herkent Twitter bij elke oproep van onze website door u en gedurende uw gehele verblijf op onze website welke specifieke subpagina u bezoekt. Deze informatie wordt verzameld door de Twitter-component en toegewezen aan uw respectievelijke Twitter-account.

Als u een van de op onze website geïntegreerde Twitter-buttons activeert, worden de verzonden gegevens en informatie gekoppeld aan uw persoonlijke Instagram-gebruikersaccount en opgeslagen en verwerkt door Instagram. Instagram ontvangt altijd informatie dat u onze website heeft bezocht als u op het moment van het bezoek aan onze website tegelijkertijd bent ingelogd bij Instagram, ongeacht of u op de Instagram-component klikt of niet.

Als u niet wilt dat dergelijke informatie aan Twitter wordt verstrekt, kunt u dit voorkomen door uit te loggen uit uw Twitter-account voordat u onze website bezoekt. Meer informatie is te vinden op https://twitter.com/en/privacy.

Het gebruik van de Twitter-plug-in is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder f van de AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij een zo breed mogelijke zichtbaarheid op sociale media.

6.3.14 Instagram-koppeling
Op deze website hebben we een koppeling naar de dienst Instagram geïntegreerd. Instagram is een dienst die kan worden gekwalificeerd als een audiovisueel platform en gebruikers in staat stelt foto’s en video’s te delen en dergelijke gegevens te verspreiden in andere sociale netwerken.

De exploitant van de diensten van Instagram is Meta Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.

Bij elke individuele oproep van een van de afzonderlijke pagina’s van onze website waarop een Instagram-component (Insta-button) is geïntegreerd, zorgt deze component ervoor dat de internetbrowser op uw IT-systeem automatisch een weergave van de betreffende component van Instagram downloadt.

Als onderdeel van dit technische proces verkrijgt Instagram informatie over welke specifieke subpagina van onze website u heeft bezocht. Als u op dat moment bent ingelogd bij Instagram, herkent Instagram bij elke oproep van onze website door u en gedurende uw gehele verblijf op onze website welke specifieke subpagina u bezoekt. Deze informatie wordt verzameld door de Instagram-component en toegewezen aan uw respectievelijke Instagram-account.

Als u een van de op onze website geïntegreerde Instagram-buttons activeert, worden de verzonden gegevens en informatie gekoppeld aan uw persoonlijke Instagram-gebruikersaccount en opgeslagen en verwerkt door Instagram. Instagram ontvangt altijd informatie dat u onze website heeft bezocht als u op het moment van het bezoek aan onze website tegelijkertijd bent ingelogd bij Instagram, ongeacht of u op de Instagram-component klikt of niet.

Als u niet wilt dat dergelijke informatie aan Instagram wordt verstrekt, kunt u dit voorkomen door uit te loggen uit uw Instagram-account voordat u onze website bezoekt. Meer informatie en het geldende privacybeleid van Instagram zijn te vinden op https://help.instagram.com/155833707900388 en https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

Het gebruik van de Instagram-plug-in is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder f van de AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij een zo breed mogelijke zichtbaarheid op sociale media.

6.3.15 HubSpot CDN
Voor het correct leveren van de inhoud van onze website maken we gebruik van HubSpot CDN. HubSpot CDN is een dienst van HubSpot, Inc. die op onze website fungeert als Content Delivery Network (CDN) om de functionaliteit van andere diensten van HubSpot, Inc. te waarborgen. Voor deze diensten vindt u een afzonderlijke sectie in dit privacybeleid. In deze sectie gaat het alleen over het gebruik van het CDN.

Een CDN draagt bij aan het sneller leveren van inhoud van onze online diensten, met name bestanden zoals afbeeldingen of scripts, via regionale of internationaal verspreide servers. Wanneer u toegang krijgt tot deze inhoud, maakt u verbinding met servers van HubSpot, Inc. in Cambridge, Massachusetts, VS, waarbij uw IP-adres en mogelijk ook browsergegevens zoals uw user-agent worden verzonden. Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt voor de hierboven genoemde doeleinden en voor het behoud van de beveiliging en functionaliteit van HubSpot CDN.

Het gebruik van het Content Delivery Network is gebaseerd op onze legitieme belangen, namelijk het belang van een veilige en efficiënte levering en optimalisatie van onze online diensten, in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f van de AVG.

6.3.16 Taboola CDN
Voor het correct leveren van de inhoud van onze website maken we gebruik van Taboola CDN. Taboola CDN is een dienst van Taboola, Inc. die op onze website fungeert als Content Delivery Network (CDN).

Een CDN draagt bij aan het sneller leveren van inhoud van onze online diensten, met name bestanden zoals afbeeldingen of scripts, via regionale of internationaal verspreide servers. Wanneer u toegang krijgt tot deze inhoud, maakt u verbinding met servers van Taboola, Inc. op 16 Madison Square West, 7th fl., New York, NY, 10010, Verenigde Staten, waarbij uw IP-adres en mogelijk ook browsergegevens zoals uw user-agent worden verzonden. Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt voor de hierboven genoemde doeleinden en voor het behoud van de beveiliging en functionaliteit van Taboola CDN.

Het gebruik van het Content Delivery Network is gebaseerd op onze legitieme belangen, namelijk het belang van een veilige en efficiënte levering en optimalisatie van onze online diensten, in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f van de AVG.

6.3.17 Cloudflare CDN
Voor het correct leveren van de inhoud van onze website maken we gebruik van Cloudflare CDN. Cloudflare CDN is een dienst van Cloudflare, Inc. die op onze website fungeert als Content Delivery Network (CDN).

Een CDN draagt bij aan het sneller leveren van inhoud van onze online diensten, met name bestanden zoals afbeeldingen of scripts, via regionale of internationaal verspreide servers. Wanneer u toegang krijgt tot deze inhoud, maakt u verbinding met servers van Cloudflare, Inc. op 101 Townsend St, San Francisco, CA, 94107, Verenigde Staten, waarbij uw IP-adres en mogelijk ook browsergegevens zoals uw user-agent worden verzonden. Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt voor de hierboven genoemde doeleinden en voor het behoud van de beveiliging en functionaliteit van Cloudflare CDN.

Het gebruik van het Content Delivery Network is gebaseerd op onze legitieme belangen, namelijk het belang van een veilige en efficiënte levering en optimalisatie van onze online diensten, in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f van de AVG.

6.4 Contact opnemen

Hieronder beschrijven we de mogelijkheden om contact op te nemen met medewerkers van ons bedrijf.

6.4.1 Contactformulier
Als u ons via het contactformulier vragen stuurt, worden uw gegevens uit het formulier, inclusief de contactgegevens die u daar heeft opgegeven, opgeslagen voor de verwerking van de aanvraag en voor het geval van vervolgvragen. Deze gegevens worden niet zonder uw toestemming doorgegeven aan derden.

De verwerking van de gegevens die u in het contactformulier heeft ingevoerd, gebeurt in eerste instantie op basis van uw toestemming (artikel 6, lid 1, onder a van de AVG). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Hiervoor volstaat een informele mededeling per e-mail aan ons. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot de intrekking is uitgevoerd, blijft onverlet door de intrekking. In verdere correspondentie kan er een verandering zijn in de rechtmatigheid (bijvoorbeeld als u om een offerte vraagt), dan worden uw gegevens verwerkt op basis van artikel 6, lid 1, onder b van de AVG.

De gegevens die u heeft ingevoerd in het contactformulier blijven bij ons totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag vervalt (bijvoorbeeld na voltooide verwerking van uw vraag). Verplichte wettelijke bepalingen – met name bewaartermijnen – blijven hierdoor onaangetast.

6.4.2 E-mail / telefoonverzoek
Als u ons vragen stuurt via e-mail of telefoon, worden uw gegevens uit de e-mail of het gesprek, inclusief de door u verstrekte contactgegevens, opgeslagen voor de verwerking van het verzoek en voor het geval van vervolgvragen. Deze gegevens worden niet zonder uw toestemming aan derden verstrekt.

De verwerking van de gegevens die in de e-mail of tijdens het telefoongesprek zijn verstrekt, gebeurt dus op basis van uw toestemming (artikel 6, lid 1, onder a van de AVG). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Hiervoor volstaat een informele mededeling per e-mail aan ons. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot de intrekking is uitgevoerd, blijft onverlet door de intrekking. In verdere correspondentie kan er een verandering zijn in de rechtmatigheid (bijvoorbeeld in het geval van zakelijke correspondentie), dan worden uw gegevens verwerkt op basis van artikel 6, lid 1, onder b van de AVG.

De gegevens die u heeft verstrekt in de e-mail of tijdens het telefoongesprek blijven bij ons totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag vervalt (bijvoorbeeld na voltooide verwerking van uw verzoek). Verplichte wettelijke bepalingen – met name bewaartermijnen – blijven hierdoor onaangetast.

7. Bescherming / Versleuteling

Deze pagina maakt gebruik van SSL- of TLS-versleuteling om vertrouwelijke informatie die u als websitebeheerder aan ons verstuurt, zoals bestellingen of verzoeken, te beveiligen. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan het feit dat de adresbalk van uw browser verandert van “http://” naar “https://” en aan het slotpictogram in uw browserbalk.

Als SSL- of TLS-versleuteling is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan ons verstuurt niet door derden worden gelezen.

8. Actualiteit / Versie

Deze privacyverklaring is bijgewerkt in december 2022 en wordt regelmatig herzien en aangepast aan nieuwe wettelijke kaders en technologische ontwikkelingen.

Contact

Neem contact
met ons op

  +49 9381 5829000